《Run n’ Dunk》Vol. 24 第一節:瘟燈新聞:芝加哥社團同門內鬥、神與主席的罵戰

主持:鬼、Steve、Randy、賢

球季開鑼,瘟燈新聞亦同時回歸。同時,亦會講下開幕日2場比賽,同埋之後幾日比賽討論。

Comments

comments